Uniform

51 Pins25 Followers
Offizier Regiment Graf Dohna zu Fuß Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Details zu Offizier Regiment Graf Dohna zu Fuß Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Offizier Regiment Graf Dohna zu Fuß Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Füsilier Füsilier-Regiment Markgraf Heinrich - 24x34 Faksimile 70er Uniform

Details zu Füsilier Füsilier-Regiment Markgraf Heinrich - 24x34 Faksimile 70er Uniform

Füsilier Füsilier-Regiment Markgraf Heinrich - 24x34 Faksimile 70er Uniform

Feldjäger Fedljäger-Corps zu Pferde, Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Details zu Feldjäger Fedljäger-Corps zu Pferde, Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Feldjäger Fedljäger-Corps zu Pferde, Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Offizier Füsilier-Regiment von Rohr Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Details zu Offizier Füsilier-Regiment von Rohr Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Offizier Füsilier-Regiment von Rohr Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Offizier Adeliges Cadetten-Corps Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Details zu Offizier Adeliges Cadetten-Corps Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Offizier Adeliges Cadetten-Corps Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Kanonier der Feldartillerie Artillerie Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform

Kanonier der Feldartillerie Artillerie Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform

Ingenieur-Corps, Adolph Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Details zu Ingenieur-Corps, Adolph Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Ingenieur-Corps, Adolph Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Offizier und Bursche Füsilier-Regiment Münchow - 24x34 Faksimile 70er Uniform

Details zu Offizier und Bursche Füsilier-Regiment Münchow - 24x34 Faksimile 70er Uniform

Offizier und Bursche Füsilier-Regiment Münchow - 24x34 Faksimile 70er Uniform

Flügeladjutant von der Kavallerie, Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Details zu Flügeladjutant von der Kavallerie, Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

Flügeladjutant von der Kavallerie, Menzel - 24x34 Faksimile 70er Uniform Armee

K.K. ARMEE 1848-67 Jäger Genie Pionnier Uniform k.u.k. Armee Druck print XXXVIII

Details zu K.K. ARMEE 1848-67 Jäger Genie Pionnier Uniform k.u.k. Armee Druck print XXXVIII

K.K. ARMEE 1848-67 Jäger Genie Pionnier Uniform k.u.k. Armee Druck print XXXVIII

K. K. TRANSPORT FUHRWESEN ARTILLERIE BESPANNUNG Uniform k.u.k. Armee Druck XXV

Details zu K. K. TRANSPORT FUHRWESEN ARTILLERIE BESPANNUNG Uniform k.u.k. Armee Druck XXV

K. K. TRANSPORT FUHRWESEN ARTILLERIE BESPANNUNG Uniform k.u.k. Armee Druck XXV

K. K. BESCHÄL- REMONTIERUNGS-DEPARTEMENT Uniform k.u.k. Armee Druck print XXVI

Details zu K. K. BESCHÄL- REMONTIERUNGS-DEPARTEMENT Uniform k.u.k. Armee Druck print XXVI

K. K. BESCHÄL- REMONTIERUNGS-DEPARTEMENT Uniform k.u.k. Armee Druck print XXVI

K. K. ARMEE 1848-67 Officier Artillerie Train- Uniform k.u.k. Armee Druck XXXIX

Details zu K. K. ARMEE 1848-67 Officier Artillerie Train- Uniform k.u.k. Armee Druck XXXIX

K. K. ARMEE 1848-67 Officier Artillerie Train- Uniform k.u.k. Armee Druck XXXIX

K. K. ARMEE 1848-67 Officier Uhlane Gendarm Uniform k.u.k. Armee Kunstdruck XL

Details zu K. K. ARMEE 1848-67 Officier Uhlane Gendarm Uniform k.u.k. Armee Kunstdruck XL

K. K. ARMEE 1848-67 Officier Uhlane Gendarm Uniform k.u.k. Armee Kunstdruck XL

K. K. PONTONNIEURS CZAIKISTEN Uniform k.u.k. Armee Kunstdruck art print XXIV

Details zu K. K. PONTONNIEURS CZAIKISTEN Uniform k.u.k. Armee Kunstdruck art print XXIV

K. K. PONTONNIEURS CZAIKISTEN Uniform k.u.k. Armee Kunstdruck art print XXIV

K. K. ARMEE 1848-67 Czikos Szekler Hussar Uniform k.u.k. Armee Kunstdruck XLII

Details zu K. K. ARMEE 1848-67 Czikos Szekler Hussar Uniform k.u.k. Armee Kunstdruck XLII

K. K. ARMEE 1848-67 Czikos Szekler Hussar Uniform k.u.k. Armee Kunstdruck XLII

Pinterest
Search